1. رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال , تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 2. محسن اشرفی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , مژگان پروندی , طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۳-۳۴
 3. مسعود عظیمی , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۸-۹۲
 4. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۹۹-۴۱۲
 5. مژگان پروندی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , محسن اشرفی , جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۷-۵۳
 6. رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال , بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۴۴۳-۴۵۰
 7. سعید نادی , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد , استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۴۶-۴۵۲
 8. محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳۲۷-۳۳۷
 9. خلیل ملک زاده , احسان محسنی فرد , بنفشه جلال زاده , محمد فارسی , تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS , ژنتیک نوین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۳۴۳-۳۵۲
 10. میثم شعبانی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش , ژنتیک نوین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۵۱-۱۶۰
 11. نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , سعید طریقی , تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی , پژوهش های سلولی و ملکولی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۶-۳۴
 12. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , جمال سحر خیز , محمد فارسی , بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۳۳-۴۴۳
 13. احسان محسنی فرد , محمد فارسی , قاسم حسینی سالکده , امین میرشمسی کاخکی , مریم شهبازی , بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی , زیست فناوری گیاهان زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۱۵
 14. محمد مجیدی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , سیدحسن مرعشی , همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۱-۱۰۳
 15. زهرا موفقی , عباس مکارم , نرگس بیرقی , فخرالسادات حسینی , محمد فارسی , مهلت داده شده به بیماران برای توضیح علت مراجعه به پزشک در درمانگاه های سرپایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۶۱-۵۷۰
 16. مسعود سعیدی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , محمد فارسی , امین نیکخواه کلاچاهی , بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی , مکانیزاسیون کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۷-۶۷
 17. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۱
 18. محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , خلیل ملک زاده , بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA , ژنتیک نوین , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۳۹-۱۴۸
 19. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۳۰-۱۳۸
 20. شیرین رضائی , امیر لکزیان , محمد فارسی , محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , غلامحسین حق نیا , امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱-۹
 21. فاطمه بطیاری , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۲۳-۲۳۴
 22. مریم توانا , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , فاطمه بانشی , بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۲۳-۴۳۳
 23. آسیه اسماعیلی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۶۱-۷۲
 24. نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۷-۲۸
 25. محسن محمودنیامیمند , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , پرویز عبادی باباجان , بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۰۹-۴۱۶
 26. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۶۳-۲۷۰
 27. مریم نبی پور , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۳۵۴-۳۶۰
 28. رضا بهروزی , محمد فارسی , نسا جعفری , میثم شیخ پور آهندانی , تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱-۹
 29. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۷-۹۴
 30. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۷-۹۴
 31. نرگس علیزاده تمام , محمد فارسی , محمد مجیدی , یداله آکردی , بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۷۳-۵۸۳
 32. مریم رحیمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , محمود قربان زاده نقاب , معصومه رحیمی , بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۳-۲۲
 33. احسان محسنی فرد , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , خلیل ملک زاده , ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۸۵-۱۹۲
 34. سیدحسین نعمتی , علی اکبر اسماعیلی , غلامحسین داوری نژاد , محمد فارسی , اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۹-۱۷
 35. محمد فارسی , پریسا طاهری , اسداله کردیانی ارخودی , بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۶۵-۲۷۵
 36. جواد حسن جانپور , محمد فارسی , جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۳-۲۳
 37. لیلا جدی , ابراهیم دورانی علیایی , محمد فارسی , بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۶۸-۳۷۴
 38. لیلا رازقی یدک , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۰۱-۵۰۷
 39. علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور , بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲-۱۸
 40. سمیه حیدری , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۰۱-۴۱۰
 41. علی پاکدین پاریزی , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۰-۱۹
 42. لیلا رازقی یدک , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , شادی شاه طهماسبی , بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع , علوم باغبانی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۸-۲۶
 43. پریسا قربانی فعال , محمد فارسی , حمید رضا پوریانفر , محسن محمود نیا , جعفر ذوالعلی , تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۸-۶۷
 44. آذرنوش جعفری , محمد فارسی , مریم بهروزیان , مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۴۴-۵۲
 45. سمیه حیدری , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۶۵-۷۵
 46. فرج اله شهریاری احمدی , خلیل ملک زاده , محمد فارسی , احسان محسنی فرد , تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۶۴۹-۶۵۶
 47. حمید رضا گردان , محسن محمودنیامیمند , جعفر ذوالعلی , مهشید خاتمی راد , محمد فارسی , بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۲۷-۳۵
 48. سید مسعود شعاع حسینی , محمد فارسی , سعید خاوری خراسانی , بررسی اثرات تنش کمبود آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۷۱-۸۵
 49. مهشید خاتمی راد , محمد فارسی , حمید رضا پوریان فر , بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۸۱-۱۹۱
 50. جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , مهدی قبولی , بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۳-۱۱
 51. حمیدرضا گردان , مهشید خاتمی راد , جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۷۱-۱۸۸
 52. مجید عزیزی ارانی , مصطفی اقابزرگی , محمد فارسی , علی تهرانی فر , جعفر ذوالعلی , مهدی قبولی , مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 53. افسانه محکمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۲۱-۲۳۵
 54. زهرا موفقی , محمد فارسی , حسین کریمی , حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها , توانبخشی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 55. بهمن حسینی خلیفانی , فرج اله شهریاری احمدی , هاله هاشمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۵۹-۱۶۷
 56. علی مرجانی , محمد فارسی , مجید رحیمی زاده , بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷-۲۸
 57. محسن محمودنیامیمند , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی (دانشجو) , تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰
 58. گلنار قاضيان , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 59. امین میرشمسی کاخکی , محمد فارسی , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسین نعمتی , برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۳-۱۳
 60. محمد فارسی , ماهرخ فلاحتی رستگار , استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۳۵-۴۶
 61. محمد فارسی , نسرین مشتاقی , فرج اله شهریاری احمدی , حمید رضا گردان , محمود رئیسی , بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۴۷-۵۶
 62. محمدعلی سبک خیزخیاط , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , محمدرضا نصیری , محمد فارسی , شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵, صفحه ۱۶۹-۱۷۳
 63. ابراهیم دورانی علیائی , محمد فارسی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره‌یاضی , بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۱۳-۲۰
 64. محمد فارسی , حمیدرضا گردان , تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 65. محمد فارسی , جواد قریش الحسینی , عفت جعفری , بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱۷-۲۷