1. علی صادقی , اسدالله احمدی خواه , Mohammad Farsi , بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 2. Mohammad Farsi , Khalil Malekzadeh , B. JALAZADEH , RECYCLING OF MUSHROOM PEAT CASING SOIL THROUGH A PLASTIC MESH , هفتمین کنفرانس بین المللی بیولوژی قارچها و تولیدات آنها , 2011-10-04
 3. Mohammad Farsi , B. Jalalzadeh , Ali Pakdin , A. Malekzadeh , Compost thermophilic bacteria promoting mycelia growth in button mushroom , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 4. Mohammad Farsi , TAGHAVIZADE YAZDI, M. E , valiollah ghasemiomran , BEIK KHORMIZI, A , in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 5. Ehsan Valiollahi , Amin Mirshamsi kakhki , Hamid Reza Kavousi , Mohammad Farsi , The Utility of Chloroplast Matk Gene as Plant DNA Barcode for Phylogenetic Analysis in Zingiberaceae Family , Third Iranian Conference on Bioinformatics , 2010-01-05
 6. Ehsan Valiollahi , Hamid Reza Kavousi , Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , محسن ولی الهی , Analysis of Alternative Splicing Mediated by the PASA Software , Third Iranian Conference on Bioinformatics , 2010-01-05
 7. Majid Azizi , laila razeghi yadak , Mohammad Farsi , Effect of spawn type and preparation methods on qualitative and quantitative characteristics of Shiitake mushroom , The 5th International Medicinal Mushroom Conference , 2009-09-05
 8. Mohammad Farsi , Genetic polymorphism study on population of Salvia using RAPD technique in north-east of Iran , 3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectoterms and plants , 2009-08-24
 9. Ali Pakdin , Mohammad Farsi , Hassan Marashi , خلیل ملک زاده , بنفشه جلال زاده , تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 10. , Mohammad Farsi , Hassan Marashi , خلیل ملک زاده , بنفشه جلال زاده , شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 11. Farajollah Shahriari Ahmadi , esmaeil dehghan , Mohammad Farsi , Majid Azizi , القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین , چهاردهمین کنفرانس آسیائی-استرالیائی اصلاح نباتات , 2009-07-10
 12. Majid Azizi , laila razeghi yadak , Mohammad Farsi , Evaluation effect of media formulation, pH and temperature on “shiitake” mycelium growth onsolid and liquid culture conditions , 7th Joint Meeting of GA, AFERP, ASP, PSI & SIF , 2009-06-03
 13. Seyed Hossein Sanaei Nejad , seyyed nasir hosseini aliabadi , Mohammad Farsi , Seyed Majid Hasheminia , MODELING SAFFRON YIELD BASED ON WEATHER VARIABLES IN THE NORTH EAST OF IRAN , 4th International Conference HAICTA 2008 , 2008-09-18
 14. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Mohammad Farsi , بهرام قلی زاده , Predicting Wheat Yield by Using Meteorological Data and a Statistical Model in Gharakhil Area (North of Iran) , Agriculture and Engineering Challenge Today, Technology Tomorrow , 2007-09-23
 15. , Razieh Jalal , Mohammad Farsi , Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR , 14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29
 16. Mohammad Farsi , Mushroom breeding program in Iran , Genetics and Cellular Biology of Basidiomycetes , 2005-08-05
 17. Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Seyyed Hossein Neamati , Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers , Third Moscow International Congress BIOTECHNOLOGY , 2005-03-14
 18. Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , Seyyed Hossein Neamati , Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) , Third Moscow International Congress BIOTECHNOLOGY , 2005-03-14