1. زهرا لاری , لیلی اکبرزاده , محمد فارسی , محمد حسین احمدزاده , امین میرشمسی کاخکی , مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
 2. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
 3. احسان محسنی فرد , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بهنام بخشی , نوانیک پی سالکده , مهدیه صفرزاده , قاسم حسینی سالکده , شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 4. مسعود سعیدی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , محمد فارسی , امین نیکخواه کلاچاهی , محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
 5. محسن اشرفی , محمد فارسی , نوید چلوارفروش , امین میرشمسی کاخکی , محمدحسن جعفری نجف آبادی , بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 6. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب ا... سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 7. محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 8. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 9. محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 10. میثم شعبانی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 11. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب اله سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 12. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , اولین گزارش از کاربرد نشانگر مولکولیiPBS برای تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 13. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 14. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 15. نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین , سعید طریقی , تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 16. نوید چلوارفروش , محمد فارسی , محسن اشرفی , قابلیت تولید پروتئین های هترولوگ در قارچهای رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 17. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 18. نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , سعید طریقی , جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ , هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 19. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 20. حدیثه سادات حسینی پویا , محمد فارسی , بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 21. هیدا فاتحی , فروغ عباسی , محمد فارسی , بررسی تنش خشکی بر کلروفیل برگ گیاه زرشک زینتی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 22. علی صادقی , اسد اله احمدی خواه , محمد فارسی , استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 23. محمد فارسی , تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 24. حدیثه سادات حسینی پویا , محمد فارسی , بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت بکارگیری در تحقیقات مختلف , پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 25. خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 26. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis , ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 27. جواد حسن جانپور , محمد فارسی , نوید چلوار فروش , اسدالله کردیانی , حمید رضا احیائی , عصمت یوسفی , بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 28. محمد فارسی , بنفشه جلال زاده , خلیل ملکزاده , اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 29. محمد فارسی , پریسا قربانی فعال , بنفشه جلال زاده , خلیل ملک زاده , کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 30. علی اکبر اسماعیلی , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , محمد فارسی , بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 31. احسان محسنی فرد , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , خلیل ملک زاده , ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
 32. محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , حدیثه سادات حسینی پویا , بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
 33. محمد فارسی , بنفشه جلال زاده , استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
 34. آذرنوش جعفری , محمد فارسی , مریم بهروزیان , مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 35. سمیه حیدری , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP , نخستین جشنواره ملی یاقوت سرخ , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۱۲
 36. اعظم یوسفی , محمد فارسی , عصمت یوسفی , بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید , هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
 37. سیدحسین ثنائی نژاد , محمد فارسی , سیدمجید هاشمی نیا , سیدنصیر حسینی علی آبادی , بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی , سومین جشنواره ملی طلای سرخ , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۶
 38. اعظم نیازمند , حمیدبهادر قدوسی , فخری شهیدی , محمد فارسی , بررسی اثر پکتین به عنوان یک پوشش خوراکی بر افزایش ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای سفید , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۶